VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Účinné: Červen 2023 - pro přístup k předchozí verzi (předchozím verzím) smluvních podmínek následujte tyto odkazy: Terms and Conditions dated December 2022.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY.

1. Uzavření smlouvy a její přehled

1.1 Tyto podmínky používání ( Podmínky ) upravují podmínky, za kterých můžete využívat naše webové stránky https://coinmate.io ( Stránky ) provozované společností COINMATE a.s. ( Společnost, Coinmate, my, naše nebo nás ) za účelem poskytování peer-to-peer služeb směny digitálních měn ( DC ) a platidel ( FC ) ( Služby ). Přístupem na naše stránky, jejich prohlížením nebo registrací (včetně vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře) za účelem jejich používání souhlasíte s těmito podmínkami.

1.2 Chcete-li využívat služby, souhlasíte s tím, že jste starší 18 let a máte způsobilost k právnímu jednání a k uzavření této smlouvy. Pokud si nepřejete být těmito podmínkami vázáni, nepokračujte dále.

1.3 Společnost provozuje stránky pod obchodním názvem COINMATE a.s. Společnost je registrována v České republice pod číslem 14071711 se sídlem v Praze.

1.4 Společnost můžete kontaktovat v naší kanceláři nebo prostřednictvím formuláře podpory. Naše pracovní doba je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 SEČ.

1.5 Naše poplatky najdete na této stránce ( Poplatky ).

1.6 Používáním těchto stránek také souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

1.7 V současné době poskytujeme služby pouze v zemích uvedených zde ( Podporované země ). Dostupnost některých zemí se může čas od času a bez předchozího upozornění změnit v důsledku regulatorních požadavků, podmínek v dané zemi nebo okolností, které jinak nemůžeme ovlivnit. Seznam aktuálně dostupných zemí vždy kontrolujte na našich stránkách.

1.8 Než začnete naše stránky používat, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky. Jakmile kliknete na tlačítko pro přijetí těchto Podmínek, vytiskněte si je na papír nebo do PDF a uschovejte je prosím na bezpečném místě. Tyto Podmínky se mohou změnit, a pokud se tak stane, oznámíme vám to 30 dní předem; po uplynutí této lhůty se má za to, že používáním Služeb nové Podmínky přijímáte.

2. SLUŽBY A POVINNOSTI

2.1 Služby jsou určeny k tomu, abyste měli možnost nakupovat nebo prodávat DC pro FC a naopak. Prostřednictvím Stránek nebudete moci vyměňovat FC za jiné FC. Souhlasíte s tím, že budete společnosti Coinmate platit poplatky za používání Služeb.

2.2 V souladu s těmito podmínkami se společnost Coinmate zavazuje poskytovat vám Služby s přiměřenou péčí. Jak je uvedeno výše, Služby nemusí být v některých regionech, zemích nebo jurisdikcích zcela nebo částečně dostupné.

3. OTEVŘENÍ ÚČTU

3.1 Než budete moci využívat Služby, musíte si u nás prostřednictvím Stránek založit účet.

3.2 V rámci procesu otevření účtu budete požádáni o poskytnutí identifikačních údajů, abychom se ujistili, že jednáme s fyzickou nebo právnickou osobou. Tyto údaje získáme buď přímo od Vás nebo prostřednictvím našich partnerů. Tyto údaje budou mimo jiné zahrnovat vaše: jméno a příjmení, datum narození, místo narození, pohlaví, adresu bydliště, státní příslušnost, typ a číslo dokladu totožnosti, zemi a orgán, který doklad totožnosti vydal, datum ukončení platnosti dokladu totožnosti. Pokud se jedná o společnost, pak také název společnosti, sídlo společnosti, identifikační číslo společnosti, jména a příjmení členů statutárního orgánu.

3.3 Vaši žádost můžeme z různých důvodů odmítnout a nejsme povinni vás o důvodech odmítnutí informovat.

3.4 Jakmile bude vaše žádost o účet schválena, budete moci vkládat, obchodovat a vybírat DC a FC. Coinmate si vyhrazuje právo pozastavit váš účet v jakékoli fázi a vyžádat si další informace/dokumentaci, pokud to bude vyžadováno. Může to být proto, že jste dosáhli některého z našich limitů pro vklady, výběry nebo obchodování. V této fázi vás můžeme požádat, abyste nám poskytli další informace týkající se například vašeho finančního profilu. Souhlasíte s tím, že s námi budete v tomto ohledu spolupracovat.

3.5 Výslovně si vyhrazujeme právo vyřadit jakékoliv FC nebo DC prostředky z nabídky našich Služeb, a to prostřednictvím oznámení zákazníkům, kteří mají tyto prostředky na svých účtech. V oznámení stanovíme přiměřené lhůty pro zastavení přijímání vkladů, obchodování a vyplácení vkladů daných prostředķů. Pokud zákazník neprovede výběr prostředků do oznámené lhůty, bude uplatněn zvláštní poplatek za uložení vyřazených prostředků. Výše poplatku bude stanovena samostatně pro každý vyřazený prostředek. O výši a splatnosti tohoto poplatku budeme informovat zákazníky, kteří mají vyřazené prostředky na svých účtech.

3.6 Výslovně si vyhrazujeme právo zrušit a/nebo uzavřít účty, které nebyly ověřeny, přestože jsme se vás v dobré víře snažili kontaktovat a požádat vás o vaše ověření.

4. VKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ

4.1 Můžete u nás uložit prostředky DC nebo FC. Vkládat můžete způsoby uvedenými na této stránce. Tyto způsoby vkladu se mohou čas od času měnit.

4.2 Ujistěte se, že každý vklad, který nám zašlete bankovním převodem nebo prostřednictvím našich partnerů, obsahuje příslušné referenční číslo na platebním příkazu, abychom mohli vklad identifikovat v našem systému.

4.3 Pokud vkládáte prostředky bankovním převodem, převedete své FC na naše sdružené bankovní účty a my přičteme přijatou částku sníženou o poplatek za vklad na váš obchodní účet ve stejné měně.

4.4Pokud vkládáte prostředky prostřednictvím našich partnerů, převedete své FC na sdružené bankovní účty vedené těmito partnery a my přičteme přijatou částku sníženou o poplatek za vklad na váš obchodní účet ve stejné měně. Zasláním instrukce prostřednictvím Stránek k vložení prostředků vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby naši partneři mohli nakládat s instrukcemi k vložení prostředků a zpracovávat je, a aby tyto vaše vložené prostředky drželi v oddělených klientských účtech jimi spravovanými dle platných zákonů.

4.5 FC prostředky pro obchodování na Coinmate jsou eura, české koruny a další měny. Naše poplatky za vklady jsou uvedeny na této stránce. FC prostředky, které nám byly svěřeny, se nepovažují za vklad podle zákona upravujícího činnost bank ani za elektronické peníze. Tyto prostředky jsou považovány za zálohu k provedení nákupního příkazu DC prostředků.

4.6 Pokud vkládáte prostředky do DC, zaručujete se, že jste DC získali legální cestou, a můžete být kdykoli požádáni o vysvětlení zdroje těchto prostředků DC.

5. OBCHODOVÁNÍ

5.1 Ve výchozím nastavení při obchodování nastavujete cenu pro svůj nákupní nebo prodejní pokyn ( Limit pokyn ). Obchod pak může být zcela nebo částečně vypořádán ostatními obchodníky. Obchod nemusí být vypořádán okamžitě, protože to závisí na likviditě na trhu. Může však být vypořádán později.

5.2 Při zadávání pokynu k nákupu nebo prodeji můžete zaškrtnout možnost okamžitého pokynu ( Market pokyn ). V takovém případě nezadáváte cenu, pouze množství FC nebo DC, které má být okamžitě zobchodováno. V takovém případě bude obchod vypořádán s využitím všech dostupných protinabídek, dokud nebude vypořádáno celé požadované množství FC nebo DC. Budete informováni, pokud není k dispozici dostatek protinabídek pro vypořádání obchodu. Tržní pokyn s sebou nese riziko, že může být vypořádán za cenu výrazně vyšší nebo nižší, než je aktuální tržní cena (v závislosti na aktuálních protinabídkách v knize pokynů v době podání pokynu).

5.3 Při zadávání pokynu k nákupu nebo prodeji zadáváte rychlý pokyn k nákupu a prodeji (Quick pokyn ). V takovém případě nezadáváte cenu, pouze množství FC nebo DC, které má být okamžitě zobchodováno. Quick pokyny podléhají platnému směnnému kurzu, který se zobrazuje před každým obchodem a vyžaduje vaše potvrzení. Tato cena zahrnuje spread a je garantována v okamžiku vašeho potvrzení. Kryptoměnové trhy jsou volatilní, a proto dočasně pozastavujeme výběry a fixujeme cenu pro provedení daného obchodu. Quick pokyn s sebou nese riziko, že daný obchod může být vypořádán za cenu výrazně vyšší nebo nižší, než je aktuální tržní cena (v závislosti na aktuálních protinabídkách v knize pokynů k v době zadání pokynu).

5.4 Při využití služby automatické směny z FC karty dochází k automatické směně FC do jakéhokoliv DC drženého na vaší DC peněžence ("Směna z FC do DC"). Směnu z FC do DC provedete tak, že nám zadáte vaše karetní detaily a množství FC, které má být přes nás směněno. V takovém případě berete na vědomí, že za převod FC bude odpovědna vaše banka. Na základě potvrzení od Společnosti, že transakce byla autorizována, Společnost ihned – ne více jak 24 hodin od autorizace – připíše odpovídající výši DC prostředků na vaši DC peněženku. Veškeré Směny z FC do DC jsou nevratné a konečné ihned poté, co potvrdíte vaše instrukce k platbě a/nebo platbu provedete. Po potvrzení instrukce nelze jakkoliv měnit, zrušit váš příkaz k tomu, aby byly dokončeny probíhající nebo částečně uskutečněné transakce. Berete na vědomí, že nejsme odpovědní za částečně provedené transakce nebo za zpoždění v provedení transakcí nebo neschopnosti provést vaše transakce kvůli zpoždění, selhání nebo přerušení na vaší straně. Pokud vaše transakce neproběhla úspěšně nebo pokud váš platební karta nedisponuje dostatkem prostředků, autorizujete nás plně a dle našeho uvážení buď ke zrušení Směny z FC do DC nebo k dobytí vašeho obchodního účtu na jakékoliv množství dle našeho uvážení nezbytné k dokončení Směny z FC do DC. Další směny nebo následné transakce nebudou vztaženy k původní transakci platební kartou.

5.5 Nezaručujeme, že vaše pokyny budou splněny, a můžeme podle vlastního uvážení stáhnout nebo odvolat pokyn zadaný na trh prostřednictvím našich stránek, pokud jej považujeme za podezřelý, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který považujeme za relevantní, abychom regulovali transparentnost a integritu trhu.

5.6 Pokud podáte Limit, Market nebo Quick pokyn, zveřejníme jej a více osob se může rozhodnout nabídku za tuto cenu přijmout. Nebudete vědět, kdo jsou tito kupující nebo prodávající. Při vypořádání obchodu si budete moci prohlédnout zprávu o vypořádání s podrobnostmi o tom, jak byl váš obchod vyrovnán.

5.7 Pokud nemáte na svém účtu dostatečný zůstatek k vypořádání obchodu a úhradě poplatků, nemůžete na Stránkách zadat pokyn.

5.8 Po odeslání pokynu a vypořádání obchodu prostřednictvím Stránek jej bude možné zrušit až do jejího provedení. Pokud byla část pokynu vyplněna a obchod částečně vypořádán, bude možné zrušit pouze nevyplněnou část pokynu a obchodu.

5.9 Pokud jsme z jakéhokoli důvodu pozastavili váš účet, budou všechny nevyplněné pokyny okamžitě zrušeny.

6. PRAVIDELNÝ NÁKUP

6.1 Způsob fungování pravidelných nákupů spočívá v tom, že si klient zřídí trvalý příkaz ve své bance na základě bankovních údajů, které Coinmate klientovi sdělí při zakládání pravidelného nákupu v uživatelském účtu na Stránkách a po obdržení jakýchkoli FC prostředků od uživatele z trvalého příkazu Coinmate neprodleně (avšak nejpozději ve lhůtě dle odst. 6.2) provede nákup vybrané DC pro klienta a připíše ji na klientův účet vedený u Coinmate dle pokynu klienta ( Pravidelný nákup ).

6.2 Nákup DC v rámci Pravidelného nákupu bude ze strany Coinmate proveden vždy v maximálním objemu odpovídajícímu celkovému aktuálním dostupnému CZK zůstatku klienta na příslušném účtu poníženo o poplatky spojené s nákupem, jejichž přehled naleznete zde. Coinmate se vždy bude snažit provést Pravidelný nákup pro klienta co nejrychleji po přijetí příslušných FC prostředků, ale nejpozději do 24 hodin od jejich přijetí, pokud pokyn klienta obsahuje všechny požadované údaje. Nicméně, Coinmate nenese odpovědnost za případný rozdíl v hodnotě příslušné DC mezi přijetím FC prostředků a provedením obchodu v uvedeném období z důvodu volatility kryptoměnového trhu.

6.3 Klient může posílat peníze pouze z bankovního účtu vedeného na stejné jméno jako je uvedeno na jeho účtu u Coinmate.

6.4 Minimální výše Pravidelného nákupu je 50 CZK. Maximální výše Pravidelného nákupu je omezena aktuálními limity pro vklady/výběry FC prostředků na klientově účtu u Coinmate.

6.5 Tento typ obchodu lze provést pouze v CZK.

6.6 Pokud si klient přeje ukončit Pravidelné nákupy, postačí zrušit stálý příkaz ve své bance, přičemž v případě, že na váš účet přestanete zasílat další FC prostředky pro účely provedení Pravidelného nákupu, nebudeme žádné Pravidelné nákupy provádět.

6.7 Pro provedení Pravidelných nákupů dalších DC opakujte výše uvedený proces pro každou DC zvlášť. Vyberte požadovanou DC ve svém účtu u Coinmate a nastavte stálý příkaz ve vašem internetovém bankovnictví v souladu s uvedenými pokyny. Množství a frekvence vašich Pravidelných nákupů budou ovlivněny tím, jak často a v jakých částkách posíláte FC z vašeho bankovního účtu.

6.8 Upozorňujeme, že je důležité, aby trvalý příkaz obsahoval přesné a úplné údaje, které jsou zobrazeny klientovi na jeho účtu při vytváření nového Pravidelného nákupu. Coinmate nenese odpovědnost za neprovedení pokynu klienta, pokud klient nesplní všechny požadované údaje trvalého příkazu, jak je uvedeno na webových Stránkách při nastavování Pravidelného nákupu či je zadán v rozporu s podmínkami pro Pravidelný nákup uvedenými výše.

7. VÝBĚRY PROSTŘEDKŮ

7.1 Výběry ze svého účtu můžete provést kdykoliv. Doba výběru může záviset na požadovaném způsobu. Bankovní převod může trvat až 1-5 pracovních dnů v závislosti na místě, kde se nacházíte, a na měně převodu.

7.2 Pokud vybíráte bankovním převodem, převedeme vaše FC z našich sdružených bankovních účtů a částka a poplatek budou odečteny z vašeho obchodního účtu ve stejné měně.

7.3 Pokud vybíráte prostřednictvím našich partnerů, převedeme vaše FC ze sdružených bankovních účtů vedených u našich partnerů a částka a poplatek budou odečteny z vašeho obchodního účtu ve stejné měně.

7.4 Budete povinni uhradit veškeré poplatky, které nám vzniknou v souvislosti s převodem peněžních prostředků. Informace o poplatcích za výběr naleznete v našich poplatcích. Většina žádostí o výběr podaných v DC bude zpracována okamžitě, ale v některých případech to může trvat až 48 hodin.

8. LIMITY

8.1 Na vklady, výběry a obchodování se mohou vztahovat limity maximálních povolených částek za 24 hodin. Některé typy vkladů a výběrů mohou podléhat tzv. holding lhůtám (stanovená doba, po kterou zůstává žádost pozastavena a bude zpracována po uplynutí této doby).

9. PROVIZE

9.1 Za to, že nám doporučíte nové klienty, vám ( Doporučující osoba ) může být vyplacena provize. Odkaz na webové stránky ( Odkaz ) bude k dispozici pro odkazující osobu, která jej bude moci použít k tomu, aby na webové stránky společnosti Coinmate odkázal další uživatele, kterým jsme dosud neposkytovali služby nebo kteří se na našich stránkách neregistrovali ( Potenciální uživatelé ). Pokud se Potenciální uživatelé zaregistrují a stanou se našimi klienty ( Noví klienti ), vyplatíme Doporučující osobě provizi (definovanou níže) z našich čistých příjmů (definovaných níže) plynoucích z obchodů s Novými klienty za podmínek uvedených níže.

9.2 Jako Doporučující osoba nemáte žádnou pravomoc nás zavazovat nebo zastupovat a budete:

 • jednat vůči nám v dobré víře;
 • nezneužívat tento provizní/prémiový systém například vytvářením více účtů nebo jiným způsobem;
 • nejednat tak, aby byla poškozena naše pověst;
 • při získávání Potenciálních uživatelů jednat eticky a v souladu se zákonem;
 • nevytvářet propojení takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo podpory z naší strany;
 • neudělat nic, co by nás znevěrohodnilo, jako je spamový marketing nebo spojení s nevhodnými webovými stránkami. Pokud máte pochybnosti o tom, kde odkaz zveřejnit, kontaktujte nás přímo;
 • zajistit, aby webové stránky, na které odkazujete, ve všech ohledech splňovaly obsahové standardy stanovené v našich Zásadách přijatelného používání.

9.3 Můžeme vás požádat, abyste nám poskytli úplné informace o tom, kam jste Odkaz přidali, a vy jste nám povinni do 7 dnů tyto informace poskytnout. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k přidávání odkazů bez předchozího upozornění. Odkazující osoba nesmí bez našeho předchozího písemného souhlasu činit ani poskytovat žádná prohlášení, záruky nebo jiné sliby týkající se služeb Coinmate s. Pokud máte v úmyslu jmenovat další Doporučující osoby, musíte si vyžádat povolení.

9.4 Doporučující osoba má nárok na provizi, pokud se Potenciální klient stane Novým klientem.

9.5 Výše provize, která má být vyplacena, nesmí být nižší než 5 % z obchodních poplatků, které nám mají být vyplaceny za Služby podle příslušné smlouvy, snížených o daň z přidané hodnoty nebo jinou daň z prodeje, o veškeré hotové výdaje, které nám vznikly při poskytování Služeb, a o veškeré námi poskytnuté slevy nebo rabaty (náš Čistý příjem), které jsme obdrželi na základě každé příslušné smlouvy (která může být obnovena, prodloužena nebo změněna) během období nejvýše 6 měsíců od data jejího zahájení (Provize). Jakákoli jiná provize, kterou vám poskytneme, JE ZCELA NA NAŠEM VLASTNÍM UVÁŽENÍ A NEZAKLÁDÁ MEZI NÁMI ŽÁDNÝ SMLUVNÍ ZÁVAZEK.

9.6 Provizi vám vyplatíme až poté, co obdržíme příjem od Nového klienta. Pokusíme se vám provizi zaplatit v přiměřené lhůtě.

9.7 Jste zodpovědní za případnou daň splatnou z obdržené provize. Budete nás informovat, zda jste plátcem DPH, a proto od vás budeme požadovat fakturu na částku Provize. Částka na faktuře bude odpovídat výši Provize včetně DPH.

9.8 Jakýkoli jiný bonusový systém, který zavedeme, je čistě diskreční a nezakládá žádný smluvní nárok příjemce bonusu.

9.9 Jeden z našich bonusových programů se může týkat nejlepších obchodníků na Stránkách. Můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout poskytnout bonus nejlepším obchodníkům.

9.10 Pokud jsme vám vyplatili provizi a ukáže se, že jste porušili ustanovení 9.2, bude nám veškerá vyplacená provize vrácena a nebude vám vyplacena žádná další naběhlá ani budoucí provize. Pokud jste již z účtu vybrali finanční prostředky, vyhrazujeme si právo podniknout proti vám právní kroky k získání těchto částek zpět.

10. DIGITÁLNÍ PENĚŽENKA

10.1 Veškeré DC budou na vašem účtu uloženy v námi kontrolované peněžence. Je nezbytné, abychom měli kontrolu nad touto peněženkou, abychom mohli zajistit, že budete schopni zadat pokyny a vypořádat obchody, které uzavřete.

10.2 V tzv. hot peněžence je na serveru uložena jen velmi malá část držených DC, a to jen tolik, kolik stačí na průběžné zpracování DC operací. Zbytek drženého DC je uložen v offline cold peněženkách.

11. RIZIKA

11.1 S DC je spojena řada rizik. Hodnota DC může rychle stoupat nebo klesat, a proto pro vás nemusí být vhodný jako uchovatel hodnoty. Pokud hodnota výrazně klesne, nemusí se Vám podařit DC prodat, protože na trhu po něm může být menší poptávka.

11.2 Měli byste si uvědomit rizika DC a při nákupu DC používat pouze příjmy, které si můžete dovolit ztratit. Souhlasíte s tím, že těmto rizikům před použitím těchto služeb rozumíte. Pokud si nejste jisti souvisejícími riziky, neměli byste dále pokračovat.

11.3 Používáním našich služeb souhlasíte s tím, že nemáte žádný právní nárok ani právo na žalobu vůči Společnosti nebo Stránkám v souvislosti s případným poklesem hodnoty DC.

11.4 DC jsou dosud autonomní a neregulované digitální systémy. Tyto systémy se spoléhají na peer-to-peer sítě a kryptografii k udržení své integrity. Obchodování s DC je pravděpodobně náchylné k iracionálním (nebo racionálním) bublinám nebo ztrátě důvěry, což by mohlo vést ke kolapsu poptávky ve vztahu k nabídce. Důvěra by se mohla zhroutit například v důsledku neočekávaných změn vnucených tvůrci softwaru nebo jinými subjekty, vládních zásahů, vytvoření lepších konkurenčních alternativních měn nebo deflační či inflační spirály. Důvěra by se také mohla zhroutit kvůli technickým problémům, pokud by došlo ke ztrátě nebo krádeži peněz nebo pokud by hackeři či vlády dokázali zabránit vypořádání jakýchkoli transakcí.

11.5 Náš obchodní model a naše služba spočívá v usnadnění nákupu, prodeje a obchodování s DC a jejich použití k nákupu zboží v neregulovaném mezinárodním otevřeném platebním systému. Služby, které poskytujeme, nejsou v současné době v rámci ČR regulovány.

11.6 Mohou se vyskytnout další rizika, která jsme nepředvídali ani neidentifikovali v našich Podmínkách.

12. VAŠE POVINNOSTI

12.1 Za každý pokyn, který zadáte, se zavazujete zaplatit nám poplatky. Platba se stává splatnou v okamžiku, kdy je váš pokyn spárován jiným uživatelem a obchod vypořádán. Platba bude automaticky odečtena z vašeho účtu.

12.2 V souvislosti s vaší registrací a používáním Služeb prohlašujete a zaručujete se, že společnosti Coinmate poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné identifikační údaje a v případě potřeby další doklady k ověření vaší totožnosti a že své osobní údaje neprodleně aktualizujete, pokud se změní.

12.3 Když vkládáte nebo vybíráte DC nebo FC podle těchto Podmínek, jste povinni se před odesláním ujistit, že jsou všechny údaje o převodu správné. Jakmile je převod předložen ke zpracování, není obvykle možné žádné jeho údaje měnit. Před odesláním převodů vám bude dána možnost převody potvrdit a vy musíte údaje pečlivě zkontrolovat. Upozorňujeme, že transakce DC jsou nevratné. Každou žádost o převod se pokusíme zpracovat neprodleně, ale převod se může zpozdit z řady důvodů, včetně vaší schopnosti poskytnout nám správné informace a dodržení našich postupů ověření totožnosti.

12.4 Při používání Služeb budete dodržovat tyto Podmínky, jakož i veškeré platné zákony, pravidla a předpisy platné v příslušné jurisdikci. Porušením těchto Podmínek je používání Služeb v souvislosti s nezákonnou činností, mimo jiné včetně praní špinavých peněz, podvodů a financování teroristických organizací, nebo používání DC k obcházení jakýchkoli kapitálových kontrol v rámci vaší domovské jurisdikce.

12.5 Pokud používáte Služby v souvislosti s nezákonnou činností podle bodu 12.4, společnost Coinmate vás může nahlásit příslušným právním a/nebo regulatorním orgánům.

12.6 Při používání Stránek nebo Služeb nesmíte:

 • otevřít více než jeden účet;
 • poskytovat nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace;
 • umožnit přístup k vašim registračním údajům komukoli jinému; nebo
 • odmítnout poskytnout požadované informace (včetně prokázání totožnosti), nebo odmítnout spolupracovat při jakémkoli vyšetřování, nebo používat anonymizační proxy (nástroj, který se snaží znemožnit ověření vaší činnosti).

12.7 Jste zodpovědní za úhradu veškerých daní souvisejících s příjmy, které na Coinmate vytvoříte.

13. ODPOVĚDNOST

13.1 Společnost Coinmate nenese vůči uživatelům odpovědnost za:

 • nespárování pokynu a nevypořádání obchodu na Stránkách nebo pokud váš pokyn na Stránkách nezveřejníme;
 • zpracování požadavku k odstoupení od smlouvy, pokud nám byly poskytnuty nepřesné informace;
 • jakékoli selhání při plnění vašich pokynů v důsledku okolností, které lze důvodně považovat za okolnosti mimo naši kontrolu;
 • poruchy komunikačních zařízení, které nelze rozumně považovat za ovlivnitelné;
 • jakékoli ztráty nebo zpoždění při přenosu pokynů, které vznikly v důsledku používání jakéhokoli poskytovatele internetových služeb nebo které byly způsobeny prohlížečem nebo jiným softwarem, který není pod naší kontrolou; nebo chyby na Stránkách nebo ve Službách způsobené neúplnými nebo nesprávnými informacemi, které jste nám poskytli vy nebo třetí strana.

13.2 Společnost Coinmate se pokusí zpracovat pokyny neprodleně, ale každý pokyn může být zpožděn nebo zrušen z řady důvodů, mimo jiné z důvodu: naší snahy ověřit vaši totožnost, ověřit vaše platební příkazy, kontaktovat vás nebo jinak dodržet platné právní předpisy nebo z důvodu změn v pracovní době či dostupnosti měny. Za těchto okolností vám neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé ztráty, které vám mohou vzniknout, ani za jakékoli nedbalostní jednání.

13.3 Společnost Coinmate nezaručuje, že naše Stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy dostupný nebo nepřerušovaný. Přístup na naše Stránky je povolen pouze dočasně. Můžeme pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit celou naši Stránku nebo její část bez předchozího upozornění. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost, pokud budou naše stránky z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupné.

13.4 Společnost Coinmate nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poplatky nebo platby, které vám mohou vzniknout použitím určitého platebního nástroje k financování vašeho účtu. Ty mohou mimo jiné zahrnovat poplatky za nepovolené nebo povolené přečerpání účtu uložené bankami v případě, že na vašem bankovním účtu není dostatek finančních prostředků.

13.5 Jakýkoli nárok na náhradu škody, který vznesete vy a/nebo příjemce (který u nás není registrován), nám musí být oznámen a doložen veškerou dostupnou příslušnou dokumentací.

13.6 Odpovídáme za jakoukoli vaši škodu pouze do výše, která je vyšší z těchto částek: Pokud se písemně nedohodneme jinak, je tato částka vyšší než: (a) částka účtovaných služeb; a (b) částka odpovídající hodnotě 500 EUR. Horní hranice naší odpovědnosti omezuje pouze nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku všech činností prováděných na Stránkách

13.7 Žádné ustanovení tohoto článku Odpovědnost (a) nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti; nebo (b) nevylučuje odpovědnost za podvod, kterého jsme se dopustili.

13.8 Souhlasíte s tím, že společnost Coinmate, naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, agenty, nezávislé dodavatele, inzerenty, partnery a spolumajitele značek odškodníte a ochráníte před veškerými ztrátami, škodami, nároky, žalobami nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní služby, které vzniknou v důsledku vašeho používání nebo zneužívání stránek a služeb, veškerých činností, ke kterým dochází pod vaším heslem nebo přihlášením k e-mailovému účtu, vašeho porušení těchto podmínek (mimo jiné včetně porušení vašich povinností uvedených v článku 8) nebo jakéhokoli jiného porušení práv jiné osoby nebo strany.

14. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

14.1 Berete na vědomí, že tyto Podmínky jsou uzavírány elektronicky a veškerá komunikace týkající se Služeb je poskytována elektronickými prostředky.

14.2 Služby neumožňují poskytovat sdělení v papírové podobě nebo jinými než elektronickými prostředky.

14.3 Abyste mohli přistupovat ke Službám a používat je, musíte mít přístup k internetovému prohlížeči, který podporuje 128bitové šifrování, jako je Mozilla Firefox verze 30.0 nebo vyšší , e-mailový účet, který je schopen komunikovat s e-mailovými servery společnosti Coinmate, a osobní počítač, operační systém a telekomunikační připojení k internetu, které je schopno podporovat naše Služby.

15. PROVĚŘOVÁNÍ ÚČTU

15.1 Váš účet můžeme z jakéhokoli důvodu pozastavit. V takovém případě vás můžeme požádat o další doklady. Během tohoto prověřovacího procesu nejsme povinni vám uvolnit vaše prostředky.

16. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

16.1 Stránky a Služby společnosti Coinmate, jejich obsah a veškeré duševní vlastnictví, které se k nim vztahuje a je v nich obsaženo (mimo jiné včetně autorských práv, patentů, práv k databázím, ochranných známek a značek Služeb), jsou vlastnictvím společnosti Coinmate nebo jsou jí licencovány. Veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Stránkách a Službách zůstávají ve vlastnictví společnosti Coinmate a/nebo ve vlastnictví těchto třetích stran.

16.2 Stránky a služby lze používat pouze k účelům povoleným těmito podmínkami. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Coinmate nesmíte Stránky ani Služby kopírovat, publikovat, upravovat, vytvářet z nich odvozená díla, podílet se na jejich převodu nebo prodeji, zveřejňovat je na internetu ani je jakýmkoli způsobem distribuovat nebo využívat.

17. DATA

17.1 Pro zpracování osobních údajů našich zákazníků jsme pod dohledem Úřadu na ochranu osobních údajů.

17.2 České právní předpisy vyžadují, aby všechny povinné osoby napomáhaly v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu tím, že budou získávat, ověřovat a zaznamenávat identifikační údaje o všech klientech. Můžeme proto požadovat, abyste nám poskytli osobní identifikační údaje, a můžeme také ze zákona konzultovat další zdroje, abychom o vás získali informace.

17.3 Souhlasem s těmito podmínkami nás opravňujete k tomu, abychom prováděli veškerá šetření, která považujeme za nezbytná k ověření informací, které jste nám poskytli. Můžeme tak učinit přímo, například tím, že vás požádáme o doplňující informace, požádáme vás, abyste podnikli kroky k potvrzení vlastnictví vašich obchodních příkazů nebo e-mailové adresy; nebo ověřením vašich údajů v databázích třetích stran; nebo prostřednictvím jiných zdrojů. Se všemi vámi poskytnutými informacemi bude nakládáno bezpečně a přísně v souladu s českým zákonem o ochraně osobních údajů.

17.4 Souhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro účely poskytování Služeb, a potvrzujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů společnosti Coinmate a souhlasíte s nimi.

17.5 Ze zákona můžeme být povinni poskytnout informace o vás a vašich aktivitách na Stránkách státním nebo jiným příslušným orgánům, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

18. ROZHRANÍ PODPORY

18.1 Citlivé údaje by měly být předávány pouze prostřednictvím zabezpečeného rozhraní podpory, které je k dispozici ve vašem přihlášeném uživatelském účtu (Rozhraní podpory). Doporučujeme vám, abyste nám veškeré citlivé údaje nebo jiná sdělení předávali prostřednictvím rozhraní podpory. Za citlivé údaje odeslané prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů neneseme odpovědnost.

18.2 Veškeré změny nastavení účtu, dotazy na informace o obchodování, vkladech, výběrech, ověřování účtu by měly být prováděny pouze prostřednictvím rozhraní podpory. Nebudeme vám poskytovat citlivé informace a nebudeme reagovat na požadavky předané prostřednictvím jiných komunikačních kanálů.

18.3 Pokud se nemůžete přihlásit nebo obnovit ztracené přihlašovací údaje, můžeme vám poskytnout e-mail pro obnovení hesla.

19. PŘIJATELNÉ POUŽITÍ

19.1 Kdykoli využijete funkci, která vám umožňuje nahrávat obsah na naše stránky nebo navázat kontakt s ostatními uživateli našich stránek, musíte dodržovat standardy obsahu stanovené v našich Zásadách přijatelného používání.

19.2 Ručíte za to, že jakýkoli takový příspěvek je v souladu s těmito normami, a nesete vůči nám odpovědnost a odškodníte nás za jakékoli porušení této záruky. Pokud jste spotřebitelský uživatel, znamená to, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která nám vznikne v důsledku porušení záruky z vaší strany.

19.3 Veškerý obsah, který nahrajete na naše stránky, bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Ponecháváte si veškerá vlastnická práva na svůj obsah, ale tímto nám a ostatním uživatelům stránek udělujete omezenou licenci k používání, ukládání a kopírování tohoto obsahu a k jeho šíření a zpřístupňování třetím stranám.

19.4 Máme také právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli obsah, který jste zveřejnili nebo nahráli na naše stránky, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.

19.5 Neneseme odpovědnost za obsah nebo správnost jakéhokoli obsahu zveřejněného vámi nebo jiným uživatelem našich stránek, ani za něj neodpovídáme žádné třetí straně.

19.6 Máme právo odstranit jakýkoli váš příspěvek na našich stránkách, pokud podle našeho názoru nesplňuje obsahové normy stanovené v našich Zásadách přijatelného používání.

19.7 Názory ostatních uživatelů na našich stránkách nereprezentují naše názory ani hodnoty.

20. PŘEZDÍVKY A AVATARY

20.1 Při registraci vám bude přidělena výchozí přezdívka (například Coinmate_0001). V nastavení účtu si ji můžete změnit na přezdívku podle vlastního výběru (neslušná slova ve zjevné i zastřené podobě budou pozastavena). Vaše přezdívka musí být jedinečná.

20.2 V nastavení účtu můžete také nahrát avatar (malý obrázek) jako svou identifikaci (volitelné). Nevhodné avatary budou pozastaveny.

20.3 Přezdívky a avatary mohou být použity jako identifikace uživatele v chatu a na některých dalších místech na webových stránkách.

21. VIRY

21.1 Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo bez chyb či virů.

21.2 Jste zodpovědní za konfiguraci svých informačních nástrojů, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. Měli byste používat vlastní antivirový software.

21.3 Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k našim stránkám. Nesmíte na naše stránky útočit prostřednictvím útoku na odepření služby nebo distribuovaného útoku na odepření služby. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle českého trestního zákoníku. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne.

22. ODKAZY

22.1 Pokud si přejete využít obsah našich stránek jinak, než je uvedeno v části 8, kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho formuláře podpory.

22.2 Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro vaši informaci.

22.3 Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

23. ZABEZPEČENÍ

23.1 Jste zodpovědní za své přihlašovací údaje k účtu a musíte je uchovávat v bezpečí. Pokud se domníváte, že váš účet byl ohrožen, musíte nás o tom neprodleně informovat.

23.2 Pokud jste ztratili své pověření, neprodleně nás kontaktujte. Můžeme požadovat další doklady k ověření, že jste majitelem účtu.

23.3 Bezpečnost bereme vážně a usilovně pracujeme na tom, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Pokud víte o tom, že někdo nebo nějaký subjekt používá služby nevhodným způsobem, pošlete nám prosím e-mail prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Stejně tak pokud obdržíte jakékoli e-maily, které se tváří jako od společnosti Coinmate a u kterých máte podezření, že by mohly být "phishingové" (falešné) e-maily, přepošlete nám je prosím pomocí našeho kontaktního formuláře.

23.4 Ve výchozím nastavení musí být všechny výběry a nastavení účtu autorizovány kódem zaslaným na registrovanou e-mailovou adresu uživatele. To však nemusí být dostatečně bezpečné, pokud má uživatel například otevřený přístup k účtu Coinmate i k e-mailovému účtu na stejném zařízení, které může být například infikované. Nebo pokud například dojde ke kompromitaci uživatelova hesla a uživatel má pro oba účty stejná hesla.

23.5 Proto doporučujeme dvoufaktorové ověřování prostřednictvím autentizátoru Google, které lze nastavit v nastavení účtu, a uživatel by neměl přistupovat k účtu Coinmate a autentizátoru Google na stejném zařízení.

23.6 Pokud uživatel nemá možnost používat ověřovací zařízení Google, doporučujeme dodržovat bezpečnostní opatření, jako např.:

 • používání dlouhých, bezpečných a odlišných hesel pro účet Coinmate a e-mailový účet.
 • přístup k e-mailu na jiném zařízení, než na kterém uživatel přistupuje k účtu Coinmate.
 • pravidelná kontrola počítače nebo zařízení na přítomnost virů a trojských koní.

23.7 Neneseme odpovědnost za neoprávněné výběry z účtu nebo neoprávněné změny nastavení účtu.

24. API

24.1 Automatizované platební rozhraní slouží ke vzdálenému přístupu k funkcím uživatelského účtu a obchodním údajům. Ve výchozím nastavení je API vypnuto a uživatelé mohou tuto funkci povolit v nastavení účtu. K dispozici jsou 2 úrovně: API pouze pro vzdálené obchodování a API umožňující vzdálené výběry z účtu. Povolení nebo změnu v nastavení API je třeba potvrdit e-mailem nebo autentizačním kódem Google.

24.2 Pokud uživatel tuto funkci povolí, může dojít k bezpečnostnímu riziku, protože může umožnit hackerům vzdáleně ovládat uživatelský účet a provádět výběry bez dvoucestného ověření prostřednictvím e-mailového kódu nebo autorizace autentizačním kódem Google. Uživatelé by ji měli používat podle vlastního uvážení a uchovávat přístupové údaje k API v bezpečí. Za zneužití neneseme žádnou odpovědnost.

25. STÍŽNOSTI

25.1 Chcete-li podat stížnost na jakýkoli aspekt služeb, zašlete ji písemně prostřednictvím formuláře podpory.

25.2 Přijetí stížnosti potvrdíme do 2 pracovních dnů. Vaši stížnost prošetříme a výsledky šetření vám sdělíme nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení stížnosti.

25.3 Záruka a její podmínky se řídí těmito Podmínkami a příslušnými ustanoveními českého práva. Práva a povinnosti mezi námi a Vámi ohledně práv z vadného plnění se řídí těmito Podmínkami a příslušnými ustanoveními českého právního řádu (zejména českým občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele České republiky ve vztahu k Vám jako spotřebiteli). Vaše reklamace musí být uplatněna písemně a musí nám být doručena nejpozději do 15 pracovních dnů od uplatnění reklamace prostřednictvím formuláře podpory. Vaši reklamaci jsme povinni vyřídit co nejdříve (nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace).

26. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

26.1 Pokud máte s používáním Služeb jakýkoli problém, nejprve nás kontaktujte prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených na konci těchto Podmínek a my se pokusíme případný problém vyřešit.

26.2 Každá ze stran může tyto podmínky vypovědět s jednodenní výpovědní lhůtou.

26.3 Společnost Coinmate může tyto podmínky s okamžitou platností ukončit, pokud:

 • se stanete nebo se pravděpodobně stanete insolventní nebo na vás bude prohlášen konkurz;
 • porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek;
 • vaše používání Služeb nebo Stránek ruší ostatní zákazníky nebo děláte něco, co by nás podle našeho názoru mohlo uvést v rozpor s dobrými mravy; nebo
 • porušíte nebo se pokusíte porušit zabezpečení Stránek (mimo jiné včetně: úpravy nebo pokusu o úpravu jakýchkoli informací, neoprávněného přihlášení, neoprávněného přístupu k datům nebo jejich vymazání, zásahu do Služeb, systému, hostingu nebo sítě, prostřednictvím reverzního inženýrství jakéhokoli druhu, rozesílání nevyžádané pošty, hackingu, falšování údajů, zavádění virů, trojských konínebo jiných škodlivých programů nebo jakéhokoli jiného testování bezpečnosti).

27. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

27.1 Berete na vědomí, že zákon o ochraně spotřebitele v České republice stanoví, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s podnikatelem bez udání důvodu do čtrnácti dnů, počínaje dnem následujícím po dni, kdy smlouvu přijal, pokud smluvní prohlášení spotřebitele nebylo učiněno v místnostech užívaných podnikatelem k podnikání.

27.2 Rovněž berete na vědomí, že spotřebitel má právo odstoupit od jakékoli smlouvy sjednané s obchodníkem na dálku nebo mimo obchodní prostory (=online) bez udání důvodu do čtrnácti dnů, počínaje dnem následujícím po uzavření smlouvy.

27.3 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na služby - smlouvy týkající se zejména
(a) poskytování služby, pokud bylo toto poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a služba byla poskytnuta úplně;
(b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena je závislá na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a který může nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy; a
(c) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo toto poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. Tímto prohlašujete, že výslovně žádáte, abychom v každém případě neprodleně provedli dohodnuté příslušné Služby. Berete na vědomí a potvrzujete ztrátu práva na odstoupení od smlouvy z důvodu úplného provedení takových Služeb. V důsledku toho se vzdáváte svého práva na odstoupení od všech sjednaných příslušných Služeb.

27.4 Můžete odstoupit od jakýchkoli jiných služeb - smluv, které nebyly dříve uvedeny - bez udání důvodu do čtrnácti dnů od uzavření těchto podmínek Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od těchto jiných sjednaných služeb, musíte nám to oznámit prostřednictvím jasného prohlášení v písemné formě prostřednictvím formuláře podpory). Můžete také použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy. Oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy stačí zaslat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od těchto dalších sjednaných služeb si obě strany musí vzájemně uhradit sjednané náklady (včetně úroků) a ukončit vzájemné poskytování těchto služeb a přístup k nim.

28. OBECNÉ

28.1 Tato smlouva je úplná. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi. Potvrzujete, že jste se nespoléhali na žádné prohlášení, slib nebo prohlášení učiněné nebo dané námi nebo naším jménem, které není uvedeno v těchto Podmínkách.

28.2 Naše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžeme převést na jinou organizaci, aniž bychom vás o tom předem informovali, což však nebude mít vliv na vaše práva nebo naše povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, ani nás to nezbaví jakéhokoli závazku nebo odpovědnosti vůči vám vyplývající z těchto Podmínek, pokud se výslovně písemně nedohodnete jinak. Svá práva nebo své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu pouze s naším písemným souhlasem, který bezdůvodně neodmítneme.

28.3 Nikdo jiný než smluvní strana této smlouvy, její nástupci a oprávnění zástupci nemají právo vymáhat plnění kterékoli z jejích Podmínek.

28.4 Každé z ustanovení těchto podmínek funguje samostatně. Pokud soud nebo jiný příslušný orgán rozhodne, že některé z nich je nezákonné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.

28.5 Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek ani jakýchkoli práv či povinností kterékoli strany podle těchto Podmínek nebude účinné, pokud nebude písemné a podepsané stranou, která se zřekla jejich dodržování, a takové zřeknutí se bude účinné pouze v konkrétním případě a pro konkrétní účel uvedený v takovém písemném prohlášení. Žádné zřeknutí se porušení nebo neplnění jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení nebo jakéhokoli následného porušení nebo neplnění téhož ustanovení těchto podmínek.

28.6 Události mimo naši kontrolu. Neneseme odpovědnost za neplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoli našich povinností podle těchto Podmínek, které je způsobeno událostí mimo naši kontrolu. Událostí mimo naši kontrolu se rozumí jakýkoli čin nebo událost mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně nedodání, vadného dodání služeb třetích stran nezbytných k poskytování Služeb (mimo jiné včetně služeb našich partnerů, prodejců a dodavatelů), stávek, výluk nebo jiných protestních akcí třetích stran, občanské nepokoje, nepokoje, invaze, teroristický útok nebo hrozba teroristického útoku, válka (vyhlášená či nevyhlášená) nebo hrozba války či příprava na ni, požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa nebo selhání veřejných či soukromých telekomunikačních sítí. Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která ovlivní plnění našich povinností podle těchto podmínek:

 • vás budeme kontaktovat, jakmile to bude možné, abychom vás informovali; a
 • naše povinnosti podle těchto Podmínek budou pozastaveny a doba plnění našich povinností bude prodloužena o dobu trvání Události mimo naši kontrolu. Pokud Událost mimo naši kontrolu ovlivní naše poskytování Služeb, budeme vás řádně informovat o tom, kdy očekáváme, že Událost mimo naši kontrolu skončí.

28.7 Příslušnost. Tyto podmínky se řídí českým právem. To znamená, že tyto Podmínky a veškeré spory nebo nároky vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem či vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí českým právem. Oba souhlasíme s výlučnou příslušností soudů České republiky.

28.8 Veškeré stížnosti a spory mezi vámi a námi mohou být řešeny mimosoudně. Vy jako spotřebitel se můžete obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, například Českou obchodní inspekci, nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ARS. Více informací o alternativním řešení sporů naleznete zde a zde. Doporučujeme vám, abyste se na nás nejprve obrátili a řešili situaci prostřednictvím formuláře podpory.

29. KONTAKTUJTE NÁS

29.1 Dotazy, oznámení a žádosti o vrácení peněz nebo další informace zasílejte společnosti Coinmate na následující adresu: formulář podpory.

30. PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN

30.1 Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2
Česká republika
www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs

Příloha - Formulář pro odstoupení od smlouvy